Regulamin odzyskiwania danych

1) PANDATA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Obrzeżna nr 5, lok. 1006, 02-691, Warszawa, NIP: 701-104-59-55, zobowiązuje się do podjęcia próby odczytu danych według wytycznych zlecającego z powierzonego urządzenia.

2) Zleceniodawca oświadcza, iż jest właścicielem (dysponentem) informacji zawartych na dostarczonym nośniku lub może przedstawić odpowiednie dokumenty uprawniające do ich przetwarzania.
3) Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie zawartych na nośniku danych w celu ich odzyskania.

4) PANDATA Sp. z o.o. wykonuje usługi odzyskiwania danych z należytą starannością, najnowszą wiedzą i specjalistycznym sprzętem, jednakże nie daje gwarancji odzyskania wszystkich informacji znajdujących się na Nośniku przed ich utratą. Jest to umowa starannego działania, a nie zobowiązanie rezultatu.

5) Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż cennik zamieszczony na stronie https://pandata.com.pl/cennik/ nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

6) PANDATA Sp. z o.o. zapewnia ochronę powierzanych nośników oraz danych, zobowiązuje się do zachowania tajemnicy handlowej i nie udzielania informacji osobom trzecim na temat Zlecającego oraz zlecenia bez zgody Zlecającego.

7) PANDATA Sp. z o.o. wyłącza udział swoich przedstawicieli w jakichkolwiek roszczeniach zleceniodawcy wobec osób i firm trzecich, wynikających pośrednio lub bezpośrednio z otrzymanych wyników diagnozowania lub odtwarzania danych.

8) PANDATA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:

– legalność danych oraz programów znajdujących się na powierzonych przez zleceniodawcę nośnikach

– wady fizyczne, logiczne i/lub uszkodzenia/utratę danych lub Nośnika, które ujawnią się w trakcie wykonywania ekspertyzy lub usług odzyskiwania danych, a które powstały przed lub w trakcie przeprowadzania procedur laboratoryjnych

– brak lub uszkodzenie konkretnych plików ze względu na nadpisanie danych lub fizyczne uszkodzenie pamięci nośnika

– utracone dane i związane z tym następstwa utraty korzyści

– utratę gwarancji w przypadku ingerencji w powierzony nośnik danych w celu wykonania usługi

– brak możliwości odzyskania danych

– zniszczenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem nośnika na czas transportu lub spowodowane przez firmy transportowe

9) Wszelkie informacje dotyczące czynności związanych z procesem odczytu/odzyskiwania danych stanowią tajemnice PANDATA Sp. z o.o.

10) Diagnoza przeprowadza się zgodnie z wybranym pakietem, informacja o którym jest zamieszczona na stronie internetowej PANDATA Sp. z o.o.

11) PANDATA Sp. z o.o. w skomplikowanych przypadkach analizy lub w razie niemożliwości nabycia niezbędnych do jej wykonania części, podzespołów lub technologii, może wydłużyć czas wykonania analizy ponad określony w zleceniu.

12) PANDATA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do pobrania przedpłaty na zakup nośników potrzebnych do przeprowadzenia diagnozy.

13) O podjęciu lub nie, procedur odtworzenia danych zlecający decyduje po otrzymaniu wyników diagnozy.

​14) PANDATA Sp. z o.o. ma prawo do przechowywania odzyskanych danych przez okres 14 dni od wykonania usługi. Po tym okresie dane mogą zostać skasowane.

​15) W szczególnych przypadkach dane mogą być przechowane dłużej, wówczas zleceniobiorca będzie uprawniony do naliczenia dodatkowej opłaty za przechowanie danych.

​16) Zleceniodawca ma obowiązek odebrać nośnik w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia o zakończeniu świadczenia usług. Nieodebranie nośnika ww. terminie powoduje naliczenie opłaty magazynowej w kwocie 5 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień magazynowania. W przypadku nieodebrania nośnika w ciągu 2 miesięcy od daty zakończenia zlecenia nośnik przejdzie na własność firmy PANDATA Sp. z o.o. i zostanie zutylizowany.

17) Usługa odzyskiwanie danych odbywa się w następujących etapach: ekspertyza dostarczonego nośnika, przekazanie wyników ekspertyzy wraz z wyceną usługi, przekazania danych Zlecającemu po zaakceptowaniu przez niego warunków cenowych i opłaceniu usługi.

18) W przypadku rezygnacji z realizacji usługi urządzenie zostaje odesłane na adres wskazany przez klienta lub na życzenie klienta może mu on zostać wydany w siedzibie firmy. Koszty przesyłki urządzenia do klienta w przypadku odesłania urządzenia obciażają  Zlecającego.

19) Zlecający oświadcza, iż zna procedurę odzyskiwania danych, sposób ustalania ceny oraz wyraża zgodę na wystawienie za wykonaną usługę faktury VAT lub imiennego dokumentu sprzedaży bez jego podpisu.

20) Płatność za usługę należy uregulować najpóźniej w dniu odbioru lub przed wysłaniem danych.

​21) Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

​22) Sprawy sporne będą rozwiązywane polubownie lub przez sąd właściwy dla siedziby PANDATA Sp, z o.o.

Formularz BASIC

  Zamów kontakt z nami


   Pandata Recovery
   Poland
   Warszawa
   ul. Obrzeżna, nr 5, 1006, 02-691
   +48 798 357 709
   pandata.com.pl